Újdonság

Megjelent “Közép- és Kelet-Európa gazdaságtörténete a két világháború között                 A félperiféria és a világgazdasági folyamatoktól való elzárkózás” monográfiám az Aposztróf Kiadó gondozásában.

beolvasas0001

A könyv elérhető valamennyi nagy könyvesboltban és az Aposztróf Kiadónál.

Domonkos Endre legújabb monográfiájában elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt nagy jelentőségű és aktuális problémakör feldolgozására vállalkozik. Hat fejezetre és konklúzióra tagolódó könyvében széleskörű elméleti felkészültség birtokában, interdiszciplináris szemléletmóddal és módszertani megközelítéssel, komparatív elemzés keretében keresi és adja meg a választ a címben szereplő kérdésre. Igazat kell adnunk Domonkos Endrének abban is, hogy a témakör rendkívül komplex jellege a hagyományos leegyszerűsítő megközelítések helyett holisztikus szemléletmód és interdiszciplináris megközelítésmód (történettudomány mellett gazdaság és politikatudomány) alkalmazását kívánja meg. A mű szerkezete, nyelvezete, stílusa kiváló. Minőségét és tartalmi mondanivalóját jelentős mértékben felerősíti, alátámasztja és növeli az ötvenkilenc szövegközi táblázat, a hat térkép, és a közölt grafikonok.“ Szilágyi István egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszék

 A Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar 2016. évi tudományos díját vehettem át szakcikk kategóriában október 7-én.

img_0846

Összefoglaló Budapesti Gazdasági Egyetem Műhelybeszélgetés és könyvbemutató (2016. október 26.)

Dr. Domonkos Endre: Közép- és Kelet-Európa gazdaságtörténete a két világháború között: A félperiféria és a világgazdasági folyamatoktól való elzárkózás, Aposztróf Kiadó, 2016

A szerző az elmúlt időszak Kelet-Közép-Európa gazdaságtörténetével foglalkozó legújabb kutatási eredményeit bemutató kötetének célja annak megválaszolása volt, hogy milyen tényezőkkel magyarázható a térség gazdasági értelemben vett elmaradottsága? Ennek során a történettudomány, közgazdaságtan, nemzetközi kapcsolatok kutatásait és eredményeit is felhasználva egy olyan átfogó munka született, amely részletesen vizsgálja 7 kelet-közép-európai állam két világháború közötti gazdasági fejlődését.

A műhelybeszélgetés keretében két rövidebb előadás megtartására került sor. Az első előadás az agrárágazat helyzetével, a földreformok Kelet-Közép- és Délkelet-Európa országaiban mezőgazdaságra gyakorolt hatásainak elemzésével foglalkozott. A szerző végkövetkeztetése, hogy a földreformok nem oldották meg az agrárágazat alapvető szerkezeti problémáit (belső tőkefelhalmozás alacsony szintje, vidéki lakosság túlnépesedése és technológiai elmaradottság), hanem ellenkezőleg számos országban az életképtelen törpebirtokosok számának növekedéséhez vezetett. A második előadás, amely a külföldi tőke térség államainak nemzetgazdaságában játszott szerepét vizsgálta, röviden bemutatta a kelet-közép-európai országok tőkeimporttól való függőségének okait és következményeit, külön kiemelve az eladósodottság és a külföldi hitelek nem a nemzetgazdaság szükségleteinek történő felhasználását. Végső soron a térség államaiba túlnyomórészt államkölcsönök áramlottak be az 1920-as években, miközben a működőtőke szerepe elhanyagolható volt. A hitelező országok által nyújtott kölcsönök után fizetendő kamat 7 és 10% között mozgott. A kedvezőtlen hitelnyújtási feltételek mellett a külföldi kölcsönök alig 20%-át fordították produktív beruházásokra, miközben 40 %-ot tett ki a világháború előtti és utáni adósságszolgálat törlesztése. Ennek következtében a külföldi kölcsönök nem oldották meg a térség államainak gazdaságszerkezeti problémáit, és tovább konzerválták a régió gazdasági értelemben vett elmaradottságát.

A könyv szerzője párhuzamot vont a térség jelenlegi félperifériás helyzete és a két világháború közötti időszak között, hangsúlyozva, hogy Kelet-Közép-Európa számára az egyetlen megoldást az európai uniós tagság jelenti. Az uniós pénzügyi források ésszerű és logikus felhasználásával lehetne kitörni a jelenlegi félperifériás helyzetből és felzárkózni a gazdaságilag fejlett nyugat-európai államokhoz.

dsc03844 dsc03847

Megjelent a Világgazdaság 2016. november 18-i számában “Alkuk nélkül nem megy a kormányzás” összefoglaló cikkem

domonkos-endre-cikk-spanyolorszag

2017. június 15-én átvettem habilitációs doktori oklevelemet a Pécsi Tudományegyetem szenátusi ülésén.

IMG_0945

Megjelent Közép- és Kelet-Európa gazdaságtörténete a második világháború idején monográfiám az Aposztróf Kiadó gondozásában.

IMG_1163A könyv elérhető valamennyi nagy könyvesboltban és az Aposztróf Kiadónál.

Megjelent a Magyar Idők 2017. december 29-i számában Katalán politikai patthelyzet című összefoglaló cikkem.

beolvasás0010

A Budapesti Gazdasági Egyetem Kutatói napja alkalmából 2018. április 5-én előadást tartottam “A háborús megszállás költségei Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a második világháború idején” címmel.

 IMG_1183

Megjelent Közép- és Kelet-Európa gazdaságtörténete 1945-1953 között.
A szovjet megszállás és a sztálinista tervgazdálkodás kiépülése című monográfia az Aposztróf Kiadó gondozásában.
A könyv elérhető valamennyi nagy könyvesboltban és a bookline.hu weboldalon.